Styrelsen

Aktuella frågor som styrelsen nu jobbar med:
– Planering för 2018
– Årlig avstämning med stiftelsen
– Börjat skissa på budget för 2018
– Fyller på årshjulet för styrelsens aktiviteter.

Sammanfattning årsmöte 19 januari 2016-02-04
Här följer ett kort utdrag ur protokollet från årsmötet. Protokollet i sin helhet finns i menyn till höger.

Jeanette presenterade verksamhetsberättelsen för 2015.

Revisorn presenterade revisionsberättelsen. Förvaltningen bedöms ha skötts klanderfritt men styrelsen kunde inte ges ansvarsfrihet då det saknades några uppgifter från redovisningsbyrån.  Revisorn föreslog att årsredovisningen fastställs på ett extra årsmöte senare i vår.

Årsavgiften fastställdes till 350kr, samt att det beslutades att medlemskapet i Montessoriförbundet ska sägas upp.

En preliminär budget presenterades. Ekonomin ser bra ut och ser ut att klara av det förändrade förvaltarskapet av lokalerna. Uppdaterad budget presenteras på det extra årsmötet.

Under 2015 sa stiftelsen upp hyreskontraktet för Solrosen. Detta för att kunna omformulera kontraktets innehåll.  Det nya upplägget är att stiftelsen ansvarar för byggnadens skal och Solrosen ansvarar för insidan och driftkostnaderna.  Detta kan ev innebära ett utökat föräldraansvar då en arbetsgrupp för husunderhåll kan behövas. Styrelsen kommer ställa högre krav på att föräldrar hjälper till med olika renoverings- och underhållsarbeten.

Ny styrelse valdes, se informationsruta till höger.